Школски одбор ПДФ Штампа Ел. пошта

Школски одбор

На основу Статута школе и члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања, Школски одбор као орган управљања установе ради током године на следећим пословима и задацима који су у његовој надлежности:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси школски програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом

11) додељује награде ученицима школе

12) Брине се о потпуном, благовременом и тачном информисању запослених о питањима значајним за рад и живот школе.

13) Одлучује по жалби у другом степену, односно приговору на решење директора.

14) Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор броји 9 чланова по три представника: локалне самоуправе, Савета родитеља школе и запослених у школи.
Седницама школског одбора без права одлучивања приствују: директор школе, представник синдиката, представник Ђачког парламента и секретар школе у својству записничара.
Седницама руководи председник школског одбора, а у његовом одсуству заменик.

 
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
evden eve nakliyat
porno indir