Од почетка до краја школовања

Упис у први разред

Д О Б Р О  Д О Ш Л И !

 

Полазак у школу - упис у први разред

Поштовани родитељи,

упис ђака првака за школску 2021/22. годину почиње у четвртак, 1. априла 2021. и траје до 31. маја текуће године.

У први разред крећу деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године (која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година).

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.). Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе ЛИНК ка упитнику, а од 1. априла и путем Портала еУправе, где се поред пријаве врши и одабир термина теститања https://euprava.gov.rs/

Документација потребна за упис:

Овлaшћeнo лицe - сeкрeтaр шкoлe у складу са законом, приступа  eУпису и службенм путем прибавља документацију: Извoд из мaтичнe књигe рoђeних и Приjaву прeбивaлиштa.

Пoдaци из службeнe eвидeнциje Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциje прeбивaлиштa кoристићe сe искључивo у сврху уписa дeцe у шкoлу у склaду сa чл.55, 81. Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-други закон и 10/2019) и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2019-аутентично тумачење).

Поред попуњавање електронске пријаве на сајту еУправе потребно је у секретаријат школе донети следећу документацију (приликом доласка на тестирање или накнадно, уколико потврде нису прибављене пре термина):

  1. дoкaз o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa – пoтврдa дa je психички и физички спoсoбно зa упис у први рaзрeд
  2. увeрeњe o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa

Тестирање спремности детета за полазак у школу обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.

 Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се свој деци омогућила иста полазна основа за одвијање васпитно-образовног процеса.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Молимо родитеље да на тестирање доводе искључиво здраву децу, односно да у случају болести, родитеља или детета закажу нови термин тестирања, како би обезбедили несметан ток уписа ученика у 1. разред!

Ношење маски обавезно је и за родитеље и дете!

Контакт телефони за додатне информације:

радним данима

психолог школе: 064 /876-39-57

педагог школе: 064 /876-39-56

Контакт мејл:

skolakralj@gmail.com

psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите објаве на сајту школе.

Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у њихову (одређену) школу. На овај начин школе ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2021/2022. години што ће им између осталог омогућити бољу организацију образовно васпитног рада. Такође, уколико родитељ не искаже заинтересованост, на овај начин, не доводи у питање упис детета у први разред основне школе. 

Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе ЛИНК ка упитнику.

Упитнику можете приступити и кликом на слику>

линк ка Упитнику

Од 01. априла биће омогућено и званично пријављивање за уписи путем Портала еУправе, где се поред пријаве врши и одабир термина теститања.

Напомена: Попуњавање Упитника је препоручено а пријава за упис првака на Порталу еУправе је обавезна и молимо Вас да пратите објаве на сајту школе и благовремено извршите пријаву за упис. 

ВАЖНА НАПОМЕНА

Молимо родитеље да на тестирање доводе искључиво здраву децу, односно да у случају болести, родитеља или детета закажу нови термин тестирања, како би обезбедили несметан ток уписа ученика у 1. разред!

Ношење маски обавезно је и за родитеље и дете!

Контакт телефони за додатне информације:

радним данима

психолог школе: 064 /876-39-57

педагог школе: 064 /876-39-56

Контакт мејл:

skolakralj@gmail.com

psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

упис ђака првака за школску 2021/22. годину почиње у четвртак, 1. априла 2021. и траје до 31. маја текуће године.

У први разред крећу деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године (која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година).

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.). Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

У складу дописом МПНТР, обавештавамо Вас да ће родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину, бити омогућено да од 01.04.2021. године електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала еУправа.

Тестирања обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом.

Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се деци омогућила оптимална полазна основа за одвијање успешног васпитно-образовног процеса.

Контакт мејл: sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs  и psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 12:00 до 15:00
секретар школе: 064/876-39-54
психолог школе: 064 /876-39-57

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.).

Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом школе.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Уколико ваше дете спада у ову категорију, можете нагласити и у Упитнику за родитеље будућих првака. Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе ЛИНК ка упитнику.

Контакт мејл: sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs  и psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 12:00 до 15:00
секретар школе: 064/876-39-54
психолог школе: 064 /876-39-57

Пријава за продужени боравак се врши у термину непосредног тестирања будућих првака код психолога или педагога.

Више информација о боравку можете пронаћи на линку – Продужени боравак.


Завршни-пријемни испит

Планирани термини за пробни завршни испит су 26. и 27.март 2021. године.

Детаљније информације су у припреми и зависе од упутстава које школа добије од МПНТР...

Завршни испит

 Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања. Завршни испит се полаже у јунском року, у среду 23., четвртак 24. и петак 25. јун 2021. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Опширније у припреми...

 

Школа организује бесплатну припремну наставу за своје ученике у терминима договореним са ученицима одељења осмих разреда.

Припремна настава, као и редовна настава одвија се на даљину, за предмете који се полажу на заврном испиту:

  • Српски језик:
  • Математика:
  • Историја:
  • Географија:
  • Биологија:
  • Хемија:
  • Физика:

Распоред припремне наставе за осмаке у другом полугодишту школске 2020/2021 године

 

Опширније о пријемним испитима у припреми...

 

Иди на врх