Од почетка до краја школовања

Информације о упису у први разред

Упис у први разред

Д О Б Р О  Д О Ш Л И !

 

Полазак у школу - упис у први разред

Поштовани родитељи,

упис ђака првака за школску 2021/22. годину почиње у четвртак, 1. априла 2021. и траје до 31. маја текуће године.

У први разред крећу деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године (која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година).

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.). Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе ЛИНК ка упитнику, а од 1. априла и путем Портала еУправе, где се поред пријаве врши и одабир термина теститања https://euprava.gov.rs/

Документација потребна за упис:

Овлaшћeнo лицe - сeкрeтaр шкoлe у складу са законом, приступа  eУпису и службенм путем прибавља документацију: Извoд из мaтичнe књигe рoђeних и Приjaву прeбивaлиштa.

Пoдaци из службeнe eвидeнциje Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциje прeбивaлиштa кoристићe сe искључивo у сврху уписa дeцe у шкoлу у склaду сa чл.55, 81. Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-други закон и 10/2019) и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2019-аутентично тумачење).

Поред попуњавање електронске пријаве на сајту еУправе потребно је у секретаријат школе донети следећу документацију (приликом доласка на тестирање или накнадно, уколико потврде нису прибављене пре термина):

 1. дoкaз o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa – пoтврдa дa je психички и физички спoсoбно зa упис у први рaзрeд
 2. увeрeњe o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa

Тестирање спремности детета за полазак у школу обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.

 Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се свој деци омогућила иста полазна основа за одвијање васпитно-образовног процеса.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Молимо родитеље да на тестирање доводе искључиво здраву децу, односно да у случају болести, родитеља или детета закажу нови термин тестирања, како би обезбедили несметан ток уписа ученика у 1. разред!

Ношење маски обавезно је и за родитеље и дете!

Контакт телефони за додатне информације:

радним данима

психолог школе: 064 /876-39-57

педагог школе: 064 /876-39-56

Контакт мејл:

skolakralj@gmail.com

psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите објаве на сајту школе.

Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у њихову (одређену) школу. На овај начин школе ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2021/2022. години што ће им између осталог омогућити бољу организацију образовно васпитног рада. Такође, уколико родитељ не искаже заинтересованост, на овај начин, не доводи у питање упис детета у први разред основне школе. 

Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе ЛИНК ка упитнику.

Упитнику можете приступити и кликом на слику>

линк ка Упитнику

Од 01. априла биће омогућено и званично пријављивање за уписи путем Портала еУправе, где се поред пријаве врши и одабир термина теститања.

Напомена: Попуњавање Упитника је препоручено а пријава за упис првака на Порталу еУправе је обавезна и молимо Вас да пратите објаве на сајту школе и благовремено извршите пријаву за упис. 

ВАЖНА НАПОМЕНА

Молимо родитеље да на тестирање доводе искључиво здраву децу, односно да у случају болести, родитеља или детета закажу нови термин тестирања, како би обезбедили несметан ток уписа ученика у 1. разред!

Ношење маски обавезно је и за родитеље и дете!

Контакт телефони за додатне информације:

радним данима

психолог школе: 064 /876-39-57

педагог школе: 064 /876-39-56

Контакт мејл:

skolakralj@gmail.com

psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

упис ђака првака за школску 2021/22. годину почиње у четвртак, 1. априла 2021. и траје до 31. маја текуће године.

У први разред крећу деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године (која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година).

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.). Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

У складу дописом МПНТР, обавештавамо Вас да ће родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину, бити омогућено да од 01.04.2021. године електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала еУправа.

Тестирања обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом.

Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се деци омогућила оптимална полазна основа за одвијање успешног васпитно-образовног процеса.

Контакт мејл: sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs  и psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 12:00 до 15:00
секретар школе: 064/876-39-54
психолог школе: 064 /876-39-57

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.).

Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом школе.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Уколико ваше дете спада у ову категорију, можете нагласити и у Упитнику за родитеље будућих првака. Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе ЛИНК ка упитнику.

Контакт мејл: sekretar@skolakraljaleksandar.edu.rs  и psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима од 12:00 до 15:00
секретар школе: 064/876-39-54
психолог школе: 064 /876-39-57

Пријава за продужени боравак се врши у термину непосредног тестирања будућих првака код психолога или педагога.

Више информација о боравку можете пронаћи на линку – Продужени боравак.


Информације о пробном, пријемном и завршном испиту.

На крају школовања – мала матура и упис у средње школе

Школа је извршила припреме за полагање пробног завршног испита. Одељењске старешине упознаће ученике и родитеље са детаљима полагања: распоред седења, шта могу понети са собом, када и где ће бити одељењска окупљања и радним местима за полагање испита.

У циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит, пробни завршни испит биће одржан у свим основним школама по следећем распореду:

 • у петак, 9. априла 2021. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике,
 • у суботу, 10. априла 2021. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика,
 • у суботу, 10. априла 2021. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије.

Решавање тестова траје 120 минута.

Пробни завршни испит одржаће се у школи, у групама ученика, не већим од 15, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Пробни завршни испит верна је симулација процеса завршног испита, где ученици и запослени пролазе кроз утврђене процедуре испита – време доласка, потребан прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго. Циљ организовања пробног завршног испита је и провера колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

Опширније  ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Завршни испит

 Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања. Завршни испит се полаже у јунском року, у среду 23., четвртак 24. и петак 25. јун 2021. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања >>> Опширније...

Преузмите Календар активности на пробном, завршном, пријемном испиту и упису у средње школе

Школа организује бесплатну припремну наставу за своје ученике у терминима договореним са ученицима одељења осмих разреда.

Припремна настава, као и редовна настава одвија се на даљину, за предмете који се полажу на заврном испиту:

 • Српски језик:
 • Математика:
 • Историја:
 • Географија:
 • Биологија:
 • Хемија:
 • Физика:

Распоред припремне наставе за осмаке у другом полугодишту школске 2020/2021 године

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа (почиње са радом 12.априла) представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Упис у средње школе

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Иди на врх