ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

Од почетка до краја школовања

Информације о упису у први разред


Д О Б Р О  Д О Ш Л И !

Полазак у школу – упис у први разред

Поштовани родитељи,

упис ђака првака за школску 2024/25. годину почиње у понедељак 1. априла 2024. и траје до 31. маја текуће године.

У први разред крећу деца рођена од 1. марта 2017. до 28. фебруара 2018. године (која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година).

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2018. до 31. августа 2018. године (узраст од 6 до 6,5 год.). Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Пријава заинтересованих родитеља – УПИТНИК

Родитељи заинтересовани за упис детета у први разред, попуњавају УПИТНИК на овој страници, путем линка (опционо, оставити контакт за пријем информација)

(упитнику приступате кликом на слику изнад или на текст УПИТНИК)

еУПИС

Овде остављамо информацију везану за почетак рада портала еУПИС
(чим буде доступна, најкасније до 01.04.2024)

Родитељи или други законски заступници који су грађани Републике Србије и ове године покретањем услуге еЗаказивање на Порталу еУправа имају могућност да електронским путем закажу термин за упис и тестирање детета у први разред основне школе којој територијално припадају.

Путем Портала еУправе, где се поред пријаве врши и одабир термина теститања
Линк ће вам бити прослеђен када пријављивање буде отворено (омогућено) родитељима да приступе порталу еУПИС (очекује се 01.априла)

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА >

ПОРТАЛ еУПРАВА

Пријава и заказивање термина родитељима ће бити доступно, најкасније до 01. априла 2024.

Документација потребна за упис:

Овлaшћeнo лицe – сeкрeтaр шкoлe у складу са законом, приступа  eУпису и службенм путем прибавља документацију: Извoд из мaтичнe књигe рoђeних и Приjaву прeбивaлиштa.
Пoдaци из службeнe eвидeнциje Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциje прeбивaлиштa кoристићe сe искључивo у сврху уписa дeцe у шкoлу у склaду сa чл.55, 81. Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-други закон и 10/2019) и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2019-аутентично тумачење).
Поред попуњавање електронске пријаве на сајту еУправе потребно (ПОЖЕЉНО) је у секретаријат школе донети следећу документацију (приликом доласка на тестирање или накнадно, уколико потврде нису прибављене пре термина):

  1. дoкaз o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa – пoтврдa дa je психички и физички спoсoбно зa упис у први рaзрeд
  2. увeрeњe o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa

Тестирање

Тестирање спремности детета за полазак у школу обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.

Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се свој деци омогућила иста полазна основа за одвијање васпитно-образовног процеса.

НАПОМЕНА:
Молимо родитеље да у случају болести детета, закажу нови термин тестирања, како би обезбедили несметан ток уписа ученика у 1. разред!

Контакт телефони за додатне информације:
психолог школе: 064 /876-39-57
педагог школе: 064 /876-39-56

Контакт мејл: skolakralj@gmail.com


Пробни завршни испит

У петак, 22. марта и суботу, 23.марта 2024. у нашој школи биће одржан пробни завршни испит. Пробни завршни испит је симулација завршног испита, а ученици ће решавати тестове које је Министарство просвете припремило за пробни завршни испит.

По први пут ће се полагати тест из изабраног предмета (бирали су један од понуђених предмета: историју, географију, биологију, хемију или физику), поред теста из српског језика и математике.

Информације пријемном и завршном испиту.

У припреми…

Упис у средње школе

Школска уписна комисија наше школе редовно обавештава родитеље и ученике о активностима везаним за упис ученика у средње школе и гимназије за школску 2023/2024 годину. Поред школе, важну улогу у информисању родитеља и ученика у вези ових питања има и портал МСШ (МојаСредњаШкола).

Позивамо родитеље и ученике да посете портал МСШ и да редовно посећују странице које су од важности за благовремено и потпуно информисање, као и за проверу свих до сада унетих података о ученику.

Приступ порталу може бити и ауторизован, уколико родитељ изврши пријаву на портал преко одговарајући параметара. Школа ће детаље о начину пријаве доставити родитељима преко одељенских старешина.

Кликом на ЛИНК или на слику ипод текста можете приступити порталу МСШ.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ПОРТАЛА МСШ
Иди на врх