Ново!!! Полазак у школу – упис у први разред

Д О Б Р О  Д О Ш Л И !

Полазак у школу – упис у први разред

Поштовани родитељи,
упис ђака првака за школску 2021/22. годину почиње у четвртак, 1. априла 2021. и траје до 31. маја текуће године.

У први разред крећу деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године (која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година).

У први разред – као превремени упис, могу да се пријаве и деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 год.). Одлука о упису ове деце у школу биће донета након тестирања који обавља психолог школе, а које ће се обавити током јуна месеца у договору са психологом.

Такође, у школу се могу уписати  и деца која ће имати више од 7 година и 6 месеци која због болести, одлагања уписа или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе врши се попуњавањем пријаве на сајту школе >

ЛИНК ка упитнику

(или кликом на слику доле)

Од 01. априла исказивање интересовања за упис детета у први разред наше школе путем Портала еУправе, где се поред пријаве врши и одабир термина теститања https://euprava.gov.rs/

Документација потребна за упис:

Овлaшћeнo лицe – сeкрeтaр шкoлe у складу са законом, приступа  eУпису и службенм путем прибавља документацију: Извoд из мaтичнe књигe рoђeних и Приjaву прeбивaлиштa.
Пoдaци из службeнe eвидeнциje Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциje прeбивaлиштa кoристићe сe искључивo у сврху уписa дeцe у шкoлу у склaду сa чл.55, 81. Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-други закон и 10/2019) и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2019-аутентично тумачење).
Поред попуњавање електронске пријаве на сајту еУправе потребно је у секретаријат школе донети следећу документацију (приликом доласка на тестирање или накнадно, уколико потврде нису прибављене пре термина):
1. дoкaз o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa – пoтврдa дa je психички и физички спoсoбно зa упис у први рaзрeд
2. увeрeњe o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa

Тестирање спремности детета за полазак у школу обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом помоћу кога се врши процена општег нивоа психофизичког развоја детета.
Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се свој деци омогућила иста полазна основа за одвијање васпитно-образовног процеса.

ВАЖНА НАПОМЕНА
Молимо родитеље да на тестирање доводе искључиво здраву децу, односно да у случају болести, родитеља или детета закажу нови термин тестирања, како би обезбедили несметан ток уписа ученика у 1. разред!
Ношење маски обавезно је и за родитеље и дете!

Контакт телефони за додатне информације:
радним данима
психолог школе: 064 /876-39-57
педагог школе: 064 /876-39-56
Контакт мејл:
skolakralj@gmail.com
psiholog@skolakraljaleksandar.edu.rs

Ново!!! Полазак у школу – упис у први разред
Иди на врх