ОШ "Краљ Александар I" – Нови Београд

Школа која препознаје и негује таленте...

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, ДОКУМЕНТА ШКОЛЕ

Правилник о Протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и
занемаривање

Правилник о обављању друштвено-корисног,
односно хуманитарног рада у установама
образовања и васпитања


Правилник о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању

ЗОСОВ
ЗАКОН о основама система образовања и васпитања
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020,129/2021 и 92/2023 од 27.10.2023. године)

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
(Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 129/2021, 129/2021 – др. закон и
92/2023 од 27.10.2023. године)

СТАТУТ
ОШ „Краљ Александар I“
(15/24 од 30.01.2024.год)

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, ДОКУМЕНТА ШКОЛЕ
Иди на врх